Zdroj: http://www.bridgekosice.sk/index.php?a=prva-liga-2013-jarne-kolo  •  Vydáno: 25.3.2013 16:29  •  Autor: Tibor Menyhért

Prvá liga 2013 - jarné kolo

Dokumentácia Prezentácia - oproti oficiálnym výsledkom sú tam drobné posuny, na odstránení chýb sa pracuje

Fotografie (R. Vašíček)

Komentár Eda Veleckého k priebehu jarného kola

Od piatku do nedele sa v Bratislave konalo jarné kolo Prvej slovenskej bridžovej ligy. Košické družstvá boli veľmi úspešné. Obsadili sme prvé štyri miesta a 4. má na 5. náskok 9 VP.

Komentár k jarnému kolu

Prvý raz bola 1. liga riadená nehrajúcim kvalifikovaným rozhodcom a na kvalite vedenia a organizovania súťaže sa to pozitívne prejavilo.

Hoci z hľadiska umiestnenia sú výsledky košických družstiev potešujúce, z hľadiska porovnania s výsledkami z minulého roka sa Cassovia a RIP výrazne zhoršili. Cassovia získala o 27 VP menej a RIP o 16.5 VP menej. Mierne sa zlepšilo KBK +2 VP a hoci aj v minulosti Légia Košice výrazne dominovala, tentokrát bola táto dominancia zdrvujúca.

Spodná časť tabuľky od 5. po 8. miesto je oproti minulému roku oveľa vyrovnanejšia 5. a 8. delí  iba 9 VP, kým minulý rok to bolo priepastných 42 VP. Boje o záchranu budú na jeseň napínavé a prísne vzaté v zóne ohrozenia sú aj družstvá na 3. a 4. mieste, pokiaľ by na jeseň poľavili a ostatné družstvá by sa výrazne zlepšili.

Sklamaním, aspoň pre mňa, bol výkon družstva Légia Michalovce, ktoré som pred jarným kolom pokladal za čierneho koňa súťaže a predpokladal som, že bude bojovať o jedno z prvých troch miest. Do značnej miery bol ich výkon prvý hrací deň ovplyvnený tým, že mali za sebou dlhú cestu autom z Užhorodu. 

Hracie podmienky oproti minulému roku boli výrazne regulérnejšie, hrali sme vo veľkej sále, ktorá bola viac než 10x väčšia než minuloročná miestnosť.

Pre mňa inšpiratívnym spôsobom Dušan zorganizoval kolobeh rozdaní. Hráči nenosili rozdania k nasledujúcemu stolu, ale na odkladací stolík, z ktorého si zároveň vzali ďaľšie rozdanie. Takto každý stôl vždy blokoval iba jedno rozdanie a ak na odkladacom stole nebolo rozdanie v poradí, tak hráč vzal iné rozdanie, ktoré ešte neodohrali a v prípade núdze, mu rozhodca poskytol rozdanie inak určené pre druhú skupinu. Ďaľšou výhodou tohto riešenia bolo, že aj keď sa náhodou niekto o práve odohranom rozdaní hlasnejšie bavil, keďže ho následne neodniesol na nasledujúci stôl, tak nik to rozdanie nemohol priamo identifikovať. Tentokrát bola hlučnosť hráčov výrazne menšia, než po iné roky, pravdepodobne aj pod vplyvom toho, že si hráči boli vedomí toho, že ich nehrajúci rozhodca skôr potrestá.

Dlhé váhanie hráča, nasledované pasom a ďaľšia licitácia partnera, takto váhajúceho hráča

Niekoľkokrát sa počas jarného kola vyskytli prípady, keď hráč dlhšie rozmýšľal a potom dražil Pas. O jednom takomto prípade rozhodovala aj jury. Takémuto konaniu sa  nevyhol ani náš pár.

Dostal som list so 16 figúrovými bodmi, 5 listom károvým AKQ97, 4 listom srdcovým KJ82, K8 v trefoch a 32 v pikách. Otvoril som 1D a keď partner odpovedal 1NT bol som rozhodnutý dražiť 2NT, ako invit do 3NT a ten by ho s 9 bodmi  takmer určite prijal. Na 1NT prišla kontra, správnou hláškou odo mňa pravdepodobne bola rekontra, ale dal som špekulatívny Pas, čo ak to súperi ustoja a budeme to plniť s nadzdvihom či nadzvihmy. Západ 2Cl, sever Pas, východ 2 srdcia, na čo som dal trestnú kontru, ukazujúcu maximum otvorenia, hovoriacu, že buď im každý iný záväzok tiež okontrujeme alebo ..., západ nato dražil 2Sp a ja som bol hneď rozhodnutý, ak partner bude pasovať dražiť 3Sp, ak povie 2NT, dražiť 3NT, sever však rozmýšľal najmenej 1 minútu a nakoniec dal Pas, východ Pas a ja 3Sp, ktoré som plánoval už pôvodne a nato sever 3NT. Keď som vyložil stôl, západ privolal rozhodcu, povedal, že sever dlho váhal a potom dal Pas, čo som potvrdil. Rozhodca nás nechal rozdanie odohrať, 3NT sever splnil, pričom v jednej fáze rozdania už mal asi spadnúť. Rozhodca výsledok ponechal v platnosti, ale mne pridelil napomenutie, pretože podľa pravidla ??, ak som získal neoprávnenú informáciu, mám zvoliť takú hlášku, ktorá je logickou alternatívou k hláške, ku ktorej som mohol dospieť na základe získanej neoprávenej informácie. Konštatoval však, že určite nebola logickou alternatívou hláška Pas, hláška kontra by bola jednoznačným využiťím neoprávnenej informácie a že som mal asi zvoliť hlášku 3D, ktoré by sever neodpasoval a dražil by znova 3NT.  Paradoxne sa faulu voči súperom vlastne nedopúšťa hráč, ktorý dlhšie rozmýšľa a nakoniec dá Pas, ale jeho partner, pokiaľ po takomto Pase zvolí hlášku, ktorá mohla byť podmienená zíkanou neoprávnenou informáciou a to aj v prípade, že tu hlášku plánoval učiniť, keď neoprávnenú informáciu ešte nemal.

Podobná situácia sa vyskytla u páru Klimčík Munka, ktorí síce vylicitovali a uhrali 7 sŕdc, ale po dlhom váhaní partnera, ktoré znova mohlo navodiť zdanie, že má v liste nejakú rezervu a tak rozhodca upravil výsledok na 6H+1. Z komentára Dušana Šlachtu vyplýva, že uvedená situácia nenastala teraz, ale niekedy v minulosti. Bavili sme sa o tom s Martinom asi počas obeda a zle som pochopil, kedy to bolo.

Posledným prípadom o ktorom viem bola dražba 4H-5D-5H a teraz dlhšie zaváhanie a nasledujúci Pas, nato hráč, ktorý dražil 5D, zadražil 6D, na čo súperi privolali rozhodcu, ktorý ich vyzval, aby hrali ďalej a že rozhodne po dohraní, na to prišla hláška 6H, ktoré boli okontrované, ktoré sa 2x padli (pôvode tu bola informácia, že sa hralo bez kontry a padalo sa raz). Rozhodca pre linku, ktorá dražila 6H ponechal výsledok v platnosti, usudzujúc, že k svojej škode prispela sama (z komentára Dušana Šlachtu vyplýva, že pridelil vážený výsledok), ale druhej linke pridelil upravený  výsledok 5H=. Kapitán sa voči rozhodnutiu odvolal, jury rozhodla ponechať rozhodnutie rozhodcu v platnosti, konštatujúc, že dlhším rozmýšlaním partnera a následným Pasom hráč získal neoprávnenú informáciu a logickou alternatívou, ktorú by zvolila významná časť hráčov bez tejto informácie by bol Pas.

Inak v budúcnosti by sme do propozícii 1. ligy mali zakomponovať klauzulu, že odvolanie k jury je spojené s kauciu napríklad 10 Euro, ktoré sa družstvu, ktoré odvolanie podalo, vrátia, ak jeho protestu bude vyhovené a kaucia sa výnimočne  vráti, aj keď rozhodnutie rozhodcu zostane v platnosti, ak pôjde o hraničný prípad, keď odvolanie malo svoje racionálne jadro. Takto, ak sa žiadna kaucia neskladá,  by jury mohla rokovať po každom kole. Kým sme nemali nehrajúceho kvalifikovaného rozhodcu, bolo neskladanie kaucie logickým východiskom, keďže hrajúci rozhodca, často v časovom strese nemusel vždy rozhodnúť správne, keďže niekedy nemohol zozbierať a vyhodnotiť všetky relevantné informácie.