Vyhledávání

Uživatel

Kategorie: Pravidlá

Pravidlá vedenia rebríčka

Pravidlá pre prideľovanie bodov do rebríčka KBK

Dlhodobý rebríček hráčov zohľadňuje bodové zisky aj aktivitu hráča. Pravidlá platia od 1.1.2010:

  1. Do rebríčka budú zahrnuté výsledky členov i nečlenov Košického bridžového klubu z Košických klubových turnajov a z jednotlivých ligových zápasov hraných v riadny hrací deň v Košickom bridžovom klube. Za ligové zápasy hrané v riadny hrací deň v klube sa mimoklubovým hráčom body pridelia, pokiaľ sa zúčastnili aspoň jedného košického klubového turnaja v aktuálnom období.
  2. Do rebríčka sa započítavajú body z každej súťaže hranej v klube, pričom súťaže v Košickom bridžovom klube sa hodnotia dvoma spôsobmi – za umiestnenie a za dosiahnutý výkon.
a) Za umiestnenie v súťaži získa každý hráč počet bodov, ktorý sa rovná obrátenému poradiu, t.j. podľa vzorca b=n+1-u, pričom b je počet bodov, n je počet účastníkov a u je umiestnenie. Získané body v párovom turnaji sa ďalej neupravujú, v turnaji individuálov sú delené dvomi a nezaokrúhľujú sa a v súťaži družstiev sa násobia dvomi. Ak sa súťaž družstiev skladá len z jedného zápasu, víťazné družstvo dostane 4 body. Ak sa taký zápas skončí remízou, obidve družstvá dostanú 4 body. Družstvo, ktoré zápas prehrá dostane 2 body. Pokiaľ sa hrá viacdňová súťaž potom tieto body budú pridelené po skončení celej súťaže, podľa konečného umiestnenia družstva v súťaži. Koeficient vo viacdňových súťažiach sa násobí počtom hracích dní. Ak sa hrá turnaj Mitchell s osobitným poradím liniek NS a EW, body za poradie sa pridelia podľa celkového poradia.
b) Topový turnaj: V topovom turnaji súťažná jednotka získava body rovné rozdielu medzi získanými percentami a 40%, ak získa 40% a menej nezíska body za výkon. Body sa zaokrúhľujú na jedno desatinné miesto. Ak súťažná jednotka získa viac než 65%, získa 25 bodov za výkon.
c) Impový turnaj: Za impové turnaje súťažná jednotka získa počet bodov rovný počtu VP, ktoré by pri danom počte rozdaní boli pridelené za získaný počet impov.
d) Hra na tabuľku sa vyhodnotí ako impový turnaj, musí byť odohratých aspoň 16 rozdaní, inak sa do rebríčka nepočíta. Ak hráč hral aj na tabuľku aj turnaj, zarátajú sa mu iba body za turnaj.
e) Družstvá: Za družstevný zápas získava súťažná jednotka počet získaných VP. Ak sa odohrá viac družstevných zápasov za večer, získa priemerný počet VP.
f) Skupinovka: Za skupinovku súťažná jednotka získa priemerný počet VP zo zápasov za večer, ak hráč odohral iba jeden zápas, je mu pridelený počet bodov za tento zápas.
g) Ak sa hrá systémom Mitchell s dvomi poradiami, posledné miesto na oboch linkách získa za poradie 1 bod a každé vyššie o 2 body viac
h) Po dohraní dlhodobej skupinovky sa topskórové bodovanie odvíja od počtu hracích dní. Ak sú hodnotení jednotlivci, za každý hrací deň 0.5 bodu, ak páry jeden bod
i) za permanentnú jednokolovú skupinovku sa v skupine B za poradie prideľuje za každé miesto 1 bod, v A skupine posledný pár získa b/2+1 bodov, kde b je počet párov v B skupine.

Mimoklubové súťaže: Za mimoklubové turnaje sa body do rebríčka neprideľujú.

Termín dodania výsledkov

Ak správca rebríčka nie je počas klubového dňa prítomný v klube, musia mu byť výsledky doručené mailom alebo písomne v klube do siedmych dní odo dňa konania klubového turnaja. V prípade odoslania výsledkov mailom, kópia mailu bude zaslaná predsedovi klubu alebo niektorému z členov vedenia klubu, ak má predseda dovolenku. Ak do 7 dní výsledky nebudú dodané, nebudú do rebríčka zarátané.

Škrtanie výsledkov

Aby rebríček nebol hlavne o dochádzke hráčov do klubu, od 1.7.2010 bola zavedená nasledujúca zmena:

Hráčovi sa každý mesiac škrtnú jeho dva najhoršie výsledky v mesiaci.

(Takto aj hráči, ktorí jeden-dva turnaje v mesiaci vynechajú, často aj preto, že reprezentujú klub na turnaji mimo Košíc, majú šancu sa celkovo v rebríčku dobre umiestniť)

print Formát pro tisk

Komentáře rss


icon , 2 nové body odpovědět
Pribudli body h) a i).
Bod h) sa uplatňoval aj doteraz, len bol priamo v pravidlách skupinovky.

Bod i) bol tiež len v pravidlách skupinovky, ale za posledné miesto sa prideľovali 3 body za umiestnenie. Tak bolo pridelených menej bodov, než v iných turnajoch. Aj naďalej je týchto bodov rozdelených menej, ale väčšmi je tak zohľadnený výkonnostný rozdiel medzi skupinami.